– Ordenança de tinença d’animals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Descarrega el document

Descarrega el document

– Llei 2/2008, del 15 d’abril sobre la protecció dels animals

Descarrega el document

Descarrega el document

– Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal

Article 337

El que per qualsevol mitjà o procediment maltracti injustificadament a

a) un animal domèstic o amansat

b) un animal que habitualment es troba domesticat

c) un animal que temporal o permanentment viu baix control humà, o

d) qualsevol animal que no visqui en estat salvatge

causant-li lesions que menyscabin greument la seva salut, o sotmetent-li a explotació sexual, serà castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó i inhabilitació especial d’un a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d’animals.

Article 631

1. Els amos o encarregats de la custòdia d’animals feroços o nocius que els deixessin solts o en condicions de causar mal seran castigats amb la pena de multa d’un a dos mesos.

2. Els qui abandonin a un animal domèstic en condicions en què pugui perillar la seva vida o la seva integritat seran castigats amb la pena de multa de quinze dies a dos mesos.

Article 632

1. El que tall, tali, cremi, arrencada, recol·lecti alguna espècie o subespècie de flora amenaçada o de les seves propáguls, sense greu perjudici per al medi ambient, serà castigat amb la pena de multa de 10 a 30 dies o treballs en benefici de la comunitat de 10 a 20 dies.

2. Els que maltractessin cruelment als animals domèstics o a qualsevol uns altres en espectacles no autoritzats legalment sense incórrer en els supòsits previstos en l’article 337 seran castigats amb la pena de multa de 20 a 60 dies o treballs en benefici de la comunitat de 20 a 30 dies.